CSR -  Corporate Social Responsibility

Bakgrund

Att bedriva verksamhet i ett utvecklingsland som Indien innebär ett stort socialt ansvar.

Vi på Ganga Backcharter strävar efter att utveckla en mer givande turism, en turism som möjliggör att resenären får en inblick i det riktiga Indien samtidigt som det gynnar lokalbefolkningen.

För att möjliggöra detta krävs en förankring i det lokala samhället samt en djup förståelse för Indiens kultur och syn på utveckling.

Att arbeta med CSR innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten” (CSRguiden.se)

Socialt företagsansvar (Corporate Social Responsibility)

I Indien har det lagstiftats om att alla storföretag skall omsätta 2 % av sin vinst till CSR verksamhet. Detta är ett stort steg i rätt riktning och även om det endast gäller storföretag så öppnar det upp möjligheter för mindre företag att ta ansvar för samhället de opererar i och samtidigt generera goodwill.

Socialt företagsansvar är en relativt ny benämning inom affärsvärlden och få känner tyvärr till dess funktion. I och med lagstiftningen i Indien är det tydligt att CSR är här för att stanna.

Kontroversiellt

De finns de som hävdar att CSR används för att putsa fasaden hos företag som redan skapar mer samhällsskada än nytta genom sin grundverksamhet, många storföretag parallellt med ett CSR program fortsätter att monopolisera och agera oetiskt i sin jakt på vinst.

Ganga Backcharter CSR

I utvecklandet av Ganga Backcharters sociala företagansvarsprogram har vi följt den mest effektiva modellen av CSR, något som också ofta refereras till som “företagshållbarhet” (sustainability)

Denna modell ligger som grund i alla moment i vår verksamhet.

De fyra grundpelarna är:

  • Ekonomiskt ansvarstagande
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Social ansvarstagande
  • Etiskt ansvarstagande

Vi har valt att benämna dessa som grundpelare för att tydligt visa att vi värderar dessa fyra delar som lika viktiga och utvecklingen löper parallellt.

Mer information

Corporate Social Responsibility (CSR) in the EU

CSR-guiden

__________________________________________________________________

CSRbild bottom.jpg