Handlingsplan 2016 - Ganga Backcharters CSR projekt

Starta upp idrottsförening - Ganga Sports club (GSC)

Bakgrund

På den indiska landsbygden är tillgången till sportaktiviteter och andra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar kraftigt begränsade och oftast helt obefintliga. Detta i kombination med att skolan i regel inte erbjuder idrott eller annan hälsofrämjande aktivitet under skoltid resulterar i en bristande hälsa. Detta hämmar barn och ungdomars möjlighet att leva ett värdigt liv och minskar möjligheten att uppnå sin fulla potential, både inom skolgången men också inom andra utmaningar dem kan ställas inför i livet. Avsaknaden av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter är något som ofta förbises trots dess stora negativa inverkan på barn och ungas liv.

Med egna erfarenheter av svenska idrottsföreningar och dess positiva inverkan på barn och unga känner vi i Ganga Backcharter att detta koncept (ideella idrottsföreningar) är ett välbehövligt samt välkommet initiativ på den indiska landsbygden.

 

Mål

Vi vill starta upp en sportverksamhet/idrottsförening som sedan kan expanderas och nå ut till de områden där avsaknaden är som mest märkbar.

Kortsiktigt vill vi stabilisera verksamheten och arbeta med att lokalisera framtida idrottsledare i lokalsamhället. Föreningen skall också aktivt dokumentera effekterna av näringsintag och regelbunden fysisk aktivitet för att kunna kartlägga resultaten ifrån insatsen.

På lång sikt hoppas vi att den här verksamheten ska hålla barn/ungdomar undan från att falla in i dåliga vanor och istället kunna utveckla en stark social kompetens och samarbetsförmåga som kan komma till nytta både nu direkt men även i framtiden.

Skulle projektet falla väl ut så är målet att sprida modellen till andra närliggande områden med hjälp av de ledare vi ämnar få fram i samband med uppstarten av den första föreningen.

Hjälp till självhjälp är ett motto som genomsyrar vår verksamhet. Detsamma bör appliceras på detta projekt där målet är att kunna bedriva verksamheten utan ekonomiskt stöd utifrån.

Hur detta uppnås är oklart i skrivandets stund men kommer specificeras under projektets gång.

 

Vägen dit

  • Hitta lämplig plats/lokal
  • Planera budget
  • Införskaffa sportmaterial
  • Påbörja schemalagd sportundervisning för en utvald grupp barn/unga
  • Dokumentera de behov som finns
  • Ta del av undersökningar som berör hälsosituationen för berörda målgruppen
  • Skapa kontaktnät med likasinnade på plats
  • Undersöka möjligheterna till ökat näringsintag i samband med aktiviteterna
  • Ta fram en detaljerad projektplan för 2017

 

Uppföljning

Innan slutet av kalenderår 2016 så kommer projektet att summeras och utvärderas och eventuella korrigeringar göras. Känner vi att projektet har potential så görs en ny projektplan samt handlingsplanen för 2017 som kommer att utökas med flera punkter främst rörande näringsintag, något vi känner måste utvecklas parallellt med föreningsuppbyggnaden.

__________________________________________________________________

CSRbild bottom.jpg